Stanovy klubu

18.12.2013 18:48

Stanovy občianskeho združenia

DOGDANCING CLUB SLOVAKIA

 

Preambula

 

Občianske združenie DOGDANCING CLUB SLOVAKIA je v zmysle zákona 83/1990 Zb.   o združovaní občanov nepolitické, nezávislé, záujmové združenie, ktoré môže ako samostatná právnická osoba vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

 

Zameriava sa na všestrannú podporu rozvoja a propagáciu dogdancingu, tanca so psom, ako formy trávenia voľného času, ale aj ako oficiálny kynologický šport.

 

čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Občianske združenie DOGDANCING CLUB (ďalej len OZ) vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky.

2. Sídlom OZ je Švermova ulica číslo 1445/33, 924 01 Galanta.

čl. II
POSLANIE A ČINNOSŤ

 

1. Cieľom OZ je rozvoj a propagácia tanca so psom ako kynologického športu.

2. Prostriedky, ktorými OZ napĺňa svoje ciele, sú:

2.1. Organizácia verejných ukážok, tréningov, sústredení a súťaží

2.2. Reprezentácia Slovenskej republiky na zahraničných podujatiach a propagácia Slovenska ako lokality s výbornými podmienkami pre uskutočnenie významných kynologických podujatí

2.3. Vzdelávanie členov a rozhodcov pre tuzemskú aj medzinárodnú dogdancingovú scénu

2.4. Rozvoj a podpora nových a existujúcich klubov, venujúcich sa  dogdancingu

2.5. Konzultačná, publikačná a vydavateľská činnosť v rámci kynológie,

2.6. Spolupráca so zahraničnými subjektami v záujme dosiahnutia vlastných zámerov

2.7. Získavanie finančných, materiálnych a ľudských zdrojov na vykonávanie hospodárskej  činnosti v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia cieľov a úloh združenia.

 

čl. III
ČLENSTVO

 

1. Členom OZ môžu byť fyzické osoby staršie ako desať rokov, ktoré súhlasia so stanovami  OZ. U neplnoletých osôb je k prijatiu potrebný písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

2. O prijatí za člena rozhoduje predseda alebo výbor OZ na základe vlastnej žiadosti žiadateľa.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Dokladom členstva je zápis do zoznamu členov združenia. O vzniku, platnosti alebo zrušení ďalších dokladov členstva rozhoduje výbor OZ.

4. Okrem riadneho členstva je možné pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj  a propagáciu dogdancingu, aj členstvo čestné. Návrhy na čestné členstvo a jeho udelenie prijíma a rozhoduje o ňom výbor OZ. Na čestných členov sa nevzťahujú práva a povinnosti členov podľa čl.4 týchto stanov. 

5. Zánik členstva:

5.1.   vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ výboru,

5.2. smrťou člena,

5.2 vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

5.3  zánikom združenia.

 

 

 

čl. IV
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

1. Člen má právo predovšetkým:

1.1. podieľať sa na činnosti OZ

         1.2. voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov OZ

1.3.  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov OZ

1.4. obracať sa s podnetmi a žiadosťami na orgány OZ

1.5 byť zvýhodnený pri aktivitách združenia

 

2. Povinnosti člena sú predovšetkým:

2.1. aktívne sa podieľať na činnosti OZ

2.2. dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov OZ

 

 

 

 

 

čl. V
ORGANIZAČNÁ VÝSTAVBA A ORGÁNY ZDRUŽENIA

 

1. Najvyšším orgánom OZ je členská schôdza. Tvoria ju všetci členovia OZ, schádza sa raz za rok alebo v prípade žiadosti   aspoň 1/5 členov OZ. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná 1/5 členov OZ.

Členská schôdza:

1.1schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky,

1.2 schvaľuje plán činností, výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení a interné    normy OZ,

1.3 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

1.4 volí členov do výboru OZ

1.5 volí a odvoláva predsedu

1.5 rozhoduje o zrušení OZ.

2. Výkonným orgánom združenia je výbor OZ. Schádza sa raz za 6 mesiacov.

Výbor rozhoduje väčšinou prítomných členov a je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor je volený na obdobie troch rokov. Výbor OZ najmä:

2.1 riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze

2.2 zvoláva členskú schôdzu

2.3 je zodpovedný za hospodárenie združenia

3. Každý člen OZ starší ako 18 rokov môže podať žiadosť o členstvo vo výbore, členom výboru sa stáva, ak ho výbor jednohlasne zvolí, ak o jeho zvolenie požiada aspoň štvrtina členov alebo ak ho vymenuje predseda.

4. Štatutárnym orgánom OZ je predseda. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia výboru. Predseda musí byť starší ako 18 rokov a je volený priamou voľbou členov na obdobie štyri roky. Predseda je zodpovedný za chod združenia medzi zasadnutiami výboru. Zvoláva zasadnutia výboru a rozhoduje o neodkladných otázkach činnosti OZ. O svojich rozhodnutiach informuje výbor.

5. Kontrolným orgánom OZ je revízor, volený členskou schôdzou na obdobie tri roky. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou vo výbore OZ alebo predsedníctvom. Revízor:

5.1 kontroluje dodržiavanie stanov

5.2 upovedomuje členskú schôdzu o nedostatkoch a navrhuje opatrenie na ich odstránenie

 

čl. VI
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

 

1. Majetok združenia tvoria:

1.1. členské príspevky,

1.2. príspevky z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb,

1.3. dary a finančná podpora osôb,

1.4. dotácie, nenávratné príspevky a granty,

1.5. hmotný a nehmotný majetok združenia,

1.6. prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,

1.7. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s cieľmi združenia.

2. Výšku členských príspevkov určí výbor OZ každoročne.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami a platnými predpismi.

4. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá výbor OZ.

 

 

 čl. VII
ZÁNIK ZDRUŽENIA

  1. OZ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným OZ alebo pravoplatnym rozhodnutim ministerstva o jeho rozpusteni. Pri rozpustení výbor OZ určí likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie.

čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

  1. Stanovy OZ DOGDANCING CLUBU SLOVAKIA  nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
  2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky.