Pravidlá DDI

26.09.2012 09:18

Oficiálny súťažný poriadok DDI

  (DOGDANCE INTERNATIONAL)

Všeobecné ustanovenia:

·         Každý pes s preukazom pôvodu alebo bez neho sa môže zúčastniť súťaže dogdancingu, a tiež každý pes môe vyhrať titul (národný, európsky...)

·         Na organizáciu súťaže ani účasti na nej nie je potrebné členstvo v žiadnej organizácii

·         Súťaže sa môže zúčastniť psovod bez ohľadu na vek, to platí aj pre ľudí s akýmkoľvek postihnutím.

·         Cieľom dogdancingu je čo najpozitívnejšie prezentovať schopnosti a talent tímu, predovšetkým psa.

·         Akýkoľvek pes a psovod môžu spolu tvoriť dogdancingový tím a prezentovať svoje choreografie.

·         Zostava by mala byť budovaná na schopnostiach psa a vyzdvihovať jeho kvality.

·         Psovodov prístup a zaobchádznie so psom musí byť férové a priateľské.

·         V každej výkonnostnej triede sa musí dávať pozor na to, aby prvky neohrozovali zdravie a psychickú pohodu psa.

·         V celom areáli, v ktorom sa koná súťaž, je zakázané používať nasledovné výcvikové pomôcky: ostnaté, sťahovacie, elektrické obojky, rovnako je zakázané neférové správanie voči psovi. Oboje vedie k vykázaniu z miesta konania.

·         Pes môže prísť do súťažného ringu na vodidle, pred začatím vystúpenia však musí psovod vodidlo odložiť.

·         Nenápadné ozdobné obojky sú počas vystúpenia povolené. Postroje, ohlávky , či iné dekorácie a tréningové pomôcky sa v súťažnom ringu nesmú používať.

·         Psovod by sa mal obliecť primerane. Správne zvolený kostým môže pomôcť zvýrazniť myšlienku zostavy.

·         Rekvizity nesmú ohrozovať bezpečnosť psa ani psovoda.

·         Štartujúci si musí všetky rekvizity priniesť do súťažného ringu naraz, pes môže zatiaľ čakať mimo súťažného ringu.

·         Použitie rekvizít by malo podporiť stvárnenie a intepretáciu zostavy.

·         Kostým by nemal odvádzať pozornosť psa ani ho obmedzovať pri práci.

   

 

Fun triedy:

 • Mladé psy môžu štartovať vo Fun triedach od 6 mesiacov.
 • Do veku 15 mesiacov sú však zakázané skoky, prvky predvádzané na zadných labkách,  plazenie, cúvanie a prvky ohrozujúce mladého psa vo vývine.
 • Vo všetkých Fun triedach je povolené používať motivačné a tréningové pomôcky. (odmeny, hračky, kliker, target a.i.)
 • Každý tím môže štartovať vo Fun triedach akokoľvek dlho, to platí aj pre tímy, ktoré už štartovali v oficiálnych triedach.
 • Jeden tím môže štartovať na súťaži vo Fun aj v oficiálnej triede.
 • Pre psy mladšie než 15 mesiacov je povolený len jeden štart denne.
 • Pre všetky ostatné psy sú povolené maximálne dva štarty denne.
 • Vo Fun triedach sa nepoužíva bodové hodnotenie.
 • Vo Fun triedach sa neporovnávajú tímy jeden s druhým, a každý tím má právo byť ohodnotený a ocenený bez ohľadu na výkon.
 • Rozhodcovia hodnotia zostavu slovne a písomne, ktoré má pôsobiť ako konštruktívna kritika.

Typy Fun tried:

·         Beginner/Začiatčníci: trieda otvorená len pre tímy,ktoré štartujú na súťaži prvý krát.

·         Open/Otvorená trieda: trieda pre všetkých súťažiacich bez obmedzení.

·         Senioren/Seniori: trieda otvorená pre psy nad 8 rokov a psovodov nad 60 rokov

·         Handicap: trieda pre psy a psovodov s telesným hendikepom

·         Trio: 1 psovod a 2 psy

·         Quartett: 2 psovodi a 2 psy

·         Gruppen/Skupiny: viac než  2 psovodi a 2 psy

·         Lucky Dip:  Hudbu, prípadne rekvizitu si tím vylosuje pri rozdávaní štartovných čísel. Vo vymedzenom čase si tím môže vymyslieť zostavu,ktorú následne odtancuje/zaimprovizuje.

 Organizátor má povolené otvoriť ešte viaceré Fun triedy. Ich obsah môže určiť sám, no musí byť zverejnený a jasne formulovaný v propozíciach.

    Oficiálne triedy:

·         Minimálny vek psa pre štart v oficiálnej triede je 15 mesiacov v deň súťaže.

·         V oficiálnych triedach sú zakázané akékoľvek pomôcky v súťažnom ringu (vrátane targetov).

·         Tréningové pomôcky však môžu byť použité po odtancovaní zostavy – musí to však byť mimo súťažného ringu, kde musí pes potom aj ostať.

·         Ak organizátor vyčlení prípravnú miestnosť, je v nej dovolené používať akékoľvek motívačné aj tréningové pomôcky.

·         Pokiaľ sa ukáže, že rekvizita slúži ako odmena-hračka pre psa v súťažnom ringu, tím bude diskvalifikovaný

·         Maximum bodov, ktoré môže tím obdržať, je 200.

·         Umiestnenie sa určuje podľa dosiahnutého počtu bodov.

·         Prihlásenie do triedy pre Juniorov, Seniorov a Handicapovaných je dobrovoľné.

·         Pokiaľ je už pes prihlásený triedy Seniorov a Hadnicapovaných, nemôže štartovať v inej oficiálnej triede.

·         Juniori môžu štartovať aj v oficiálnych triedach, ale tiež tu platí pravidlo o kontrole licenčných zošitov.

·         Jeden pes môže štartovať maximálne dvakrát za deň.

 

   Typy oficiálnych tried:

- Klasse 1

- Klasse 2

- Klasse 3

- Klasse Junioren (mladiství do 16 rokov)

- Klasse Senioren & Hadnicap (psy nad 8 rokov/ psy s telesným hendikepom)

 Trio

Quartett

Organizátor súťaže musí otvoriť všetky triedy, akonáhle sa prihlási do danej kategórie najmenej jeden štartujúci a zaplatí štartovný poplatok.

 

Bodové hodnotenie:

 

Umelecký dojem (max. 100 bodov):

 

• Tímová práca (max. 25 bodov)

- Vyžarovanie psovoda

- Vyžarovanie a motivácia psa

- Tímová spolupráca

  •Dynamika (max. 25 bodov)

-          Tanečné stvárnenie

-          Rytmické variácie/Tempo/Dôrazy

-          Hudobná interpretácia

 •Koncept (max. 25 bodov)

-          Výber hudby

-          Idea

-          Prevedenie

 •Choreografia (max. 25 bodov)

-          Výstavba  a štruktúra

-          Využitie priestoru   

-          Mnohostrannosť/kreativita

 

Technické hodnotenie (max. 100bodov)

• Plynulosť zostavy (max. 25 bodov)

-          Plynulosť

-          Prechody medzi prvkami

-          Kombinácie cvikov

 

•Prevedenie  zostavy (max. 25 bodov)

-          Presnosť

-          Povelová technika

-          Stálosť

 

• Obsah (max. 25 bodov)

-          Počet prvkov a ich kombinácií

-          Rovnováha medzi trikmi a pohybmi

-          Variácie

 

• Stupeň obtiažnosti (max. 25 bodov)

-          Prvky

-          Kombinácie

-          Interakcia človek-pes / povelová technika

 

Bodové zrážky

• Štekanie

-          Maximálne  20 bodov môže byť strhnutých za neustále štekanie, kňučanie a iné hlasné prejavy psa.

• Manipulovanie

-          Maximálne  60 bodov môže byť strhnutých za manipuláciu so psom – 4 body za jeden pokus o psychickú či fyzickú manipuláciu.

 

• Nedodržiavanie bezpečnosti psa

-          strhnutých môže byť max. 60 bodov

-          bezpečnosť psa nemôže byť v žiadnom prípade ohrozená.

-          Neustále používanie preskokov, cúvania, chôdza na zadných labkách, plazenie a cúvanie bude postihnuté bodovými zrážkami.

-          Zvláštne bodové zrážky môžu byť udelené aj za:

o        priveľa opakovaných náročných alebo nebezpečných cvikov

o        chýbajúci predpoklad alebo ohľaduplnosť na psa

o        Skoky, ktoré nebudú prispôsobené proporciám psa vzhľadom na veľkosť skoku/vzdialenosť od zeme, pes skáče z vysoka, zle dopadne alebo sa zle orientuje pri skokoch

o        Tento zoznam bodových zrážok sa môže ešte dopĺňať

 

• Nevhodne použitá rekvizita, nesprávne zvolený kostým

-          strhnutých môže byť max. 30 bodov

-          Použitie rekvizity len za cieľom pomôcť/prinútiť psa predviesť prvok sa trestá strhávaním bodov

-          Vzťah medzi rekvizitou/kostýmom a choreografiou by mal byť rozpoznateľný

-          Všetky rekvizity nachádzajúce sa v súťažnom ringu musia byť v zostave zmysluplne  použité.

-          Malo by sa dať rozpoznať, že psovod má kontrolu nad tým kedy sa má pes zaoberať rekvizitou a kedy nie.

 

• Prekročenie času

- Za každú sekundu nad časový limit sa sťahuje jeden bod.

 

Diskvalifikácia

 

Diskvalifikácia musí byť schválená všetkými rozhodcami. Nemožno sa voči nej odvolať.

Záleží na rozhodcoch či povolia dokončiť zostavu v rámci tréningu alebo vykážu tím zo súťažného ringu ihneď. Ani v rámci dokončovania zostavy po diskvalifikácií sa nesmie  brať/používať v ringu  jedlo ako odmena.

 

Možné príčiny diskvalifikácie

 • Opustenie súťažného ringu

-          Všetky štyri labky psa musia byť počas zostavy v súťažnom ringu, ak pes čo i len jednou labkou opustí súťažný ring,vedie to k diskvalifikácii.

-          Pes, ktorý raz opustí súťažný ring, už sa nesmie vrátiť späť, bude to považované za diskvalifikáciu

-          Pokiaľ nie je súťažný ring uzavretý po všetkých stranách, bude dodržiavanie vyššie uvedeného pravidla kontrolované napr. podľa línie vchodu/východu do ringu. Línia sa ráta ešte ako súčasť ringu.

-          V nejasných prípadoch sa rozhoduje v prospech tímu.

-          Na kontrolu línie slúži pomocník v súťažnom ringu

 

• Použitie tréningových pomôcok v oficiálnych triedach

- Medzi tieto pomôcky patria: jedlo, hračky, kliker, target/terčík a.i.

 

• Prílišné množstvo rekvizít

- Povolené je len také množstvo rekvizít,ktoré štartujúci na jeden krát a sám vnesie do súťažného ringu.

 

•Vyvenčenie psa v súťažnom ringu

 •Neférové chovanie voči psovi

-          Nepotrebný nátlak,trestanie a pod. nie sú tolerované.

-          Prehnané manipulovanie. (slovné,fyzické,psychické)

-          Nevhodná fyzická záťaž alebo ohrozenie vývoja a zdravia psa

 

• Pomoc „z vonku“/ Doublehandling

-          Počas súťaženia môže byť v ringu len súťažný tím.

-          Akákoľvek pomoc mimo ringu vedie k diskvalifikácii.

-          Pokiaľ je tím vyrušený vnkajším podnetom,záleží na rozhodcoch, či povolia ešte jeden štart.

-          V prípade vyrušenia tímu zvonka neočakávaným podnetom môžu rozhodcovia povoliť ďalší štart tímu.

 

Dĺžka hudby

 

 Fun triedy

     * Beginner/Začiatočníci: maximálne 2:00 min.

    * Open/Otvorená: maximálne 3:30 min.

    * Senioren/seniori: maximálne 2:00 min.

    * Handicap: maximálne 2:00 min.

    * Trio: 1:30 - 3:00 min.

    * Quartett: 1:30 - 3:00 min.

    * Gruppen/Skupiny: 1:30 - 4:00 min.

    * Lucky Dip: maximálne 3.30 ( štartujúci si môže určiť sám kedy sa hudba stíši a on ukončí zostavu)

 

Oficiálne triedy

     * Klasse 1: 1:15 - 2:00 min.

    * Klasse 2: 1:45 - 2:30 min.

    * Klasse 3: 2:30 - 3:30 min.

    * Klasse Junioren/Juniori: 1:15 - 2:15 min.

    * Klasse Senioren und Handicap 1.15 - 2:00 min.

    * Trio: 2:00 - 3:00 min.

    * Quartett: 2:00 - 3:00 min.

 Prekočenie času v oficiálnych triedach:

-          Neexistuje žiadna tolerácia pri nedodržiavaní daných dĺžok hudby.

-          Rozhoduje čas, ktorý ukazuje CD-prehrávač.

-          Pri nedodržaní časového limitu sa sťahujú body. (1 sekunda= 1 bod)

-          Pomocník zodpovedný za hudbu informuje rozhodcov o nedodržaní stanovených časov.

 

 Podmienky pre vstup/prechod v oficiálnych triedach

Vstup

-          Každý nováčik začína v najnižšej triede Klasse 1 .

-          Výnimku tvoria zahraniční účastníci, ktorí dovtedy súťažili podľa iného súťažného poriadku. Takíto súťažiaci sa môžu zaradiť do tried podľa vlastného uváženia. Výsledok sa následne zapíše do výkonnostnej knižky a odvtedy podlieha tím oficiálnym pravidlám.

-          Prihlásenie do tried Seniori, handicap a Juniori je dobrovoľné.

-          Pokiaľ raz pes štartuje v triede Seniori a handicap, je to nastálo a už nemôže prestúpiť do inej oficiálnej triedy.

 

Postup/prestup

-          Každý tím zbiera body potrebné na prestup.

-          Ak dosiahne druhý bod potrebný na prestup, môže dobrovoľne prejsť do vyššej triedy/klasse

-          Po dosiahnutí piateho prestupného bodu, musí tím prejsť do vyššej triedy.

-          Prestupný bod získa každý tím,ktorý dosiahne minimálne 85% z najvyššieho dosiahnutého počtu bodov v triede/klasse v ktorej štartoval.

-          100% patria tímu,ktorý v danej triede/klasse vyhral.

Príklad

 1. miesto získalo 160 bodov = 100%

136 bodov = 85%

(percentá sa zaukrúhľujú na desatiny)

Bod potrebný na prestup získa každý tím, ktorý dosiahol minimálne 136 bodov.

 Výkonnostný zošit

-          Z dôvodu kontroly prestupu v rámci ifciálnych tried musí mať každý tíím výkonnostný zošit.

-          Pre štart vo Fun triedach nie je potrebný žiaden výkonnostný zošit.

-          Výkonnostný zošit sa vzťahuje na celý tím (pes + psovod)

-          Výkonnostný zošit musí byť dodaný pred prvým štartom v oficiálnej triede, pre štart vo fun triede nie je potrebný.

-          Bez výkonnostného zošita nie je štart v oficiálnych triedach povolený.

-          Do výkonnostného zošita sa zapisujú len tie súťaže,na ktorých sa dodržuje oficiálny súťažný poriadok DDI.

-          Zošit sa nevydávajú na súťažiach, súťažiaci si ich musí objednať priamo z DDI (na Slovensku z DDCS)

-          Ak štartujú dvaja ľudia s tým istým psom, je potrebné mať dve výkonnostné knižky,tým pádom môže pes štartovať v rozdielnych triedach.

-          Organizátor je zodpovedný za zapísanie výsledkov a prestupných bodov do výkonnostných zošitov.

-          Následne je potrebné výsledky vo výkonnostných zošitoch podpísať rozhodcom.

-          Výkonnostný zošit sa dá objednať cez stránky dogdance.info.

 

Súťažný ring

 

Povrch a ohraničenie

-          Povrch by mal byť vhodný pre psy a nekĺzavý.

-          Trávnik a piesková plocha musia byť výrovnané a bez jám a kopcov

-          Súťažný ring by mal byť viditeľne ohraničený a mal by byť priehľadný.

-          Ak je to možné, mal by byť celkom uzavretý.

-          Ak je to možné, mala by byť zvýraznená línia vstupu/výstupu zo súťažného ringu.Vďaka tejto línii bude možné určiť kedy pes opustil súťažný ring.

 

Veľkosť ringu

-          Pre oficiálne triedy je stanovená tanečná plocha minmálne 8 x 10 metrov. Ideálna veľkosť je 12 x 15 metrov, no môže byť aj väčšia.

-          Tanečná plocha pre majstrovstvá Európy alebo sveta by mala byť 16  x 20 metrov alebo viac. Pre národné masjtrovstvá je potrebná plocha 12 x 15 metrv alebo viac.

-          Pre Fun triedy nie je určená veľkosť ringu.

-          Veľkosť súťažného ringu sa udáva v propozíciách.

 

 Dodatky

-          Rozhodcovia sedia vždy na dlhšej strane súťažného ringu.

-          Ak je to možné mal by byť medzi ringom a publikom aspoň minimálny odstup.

-          V prvom rade pred súťažným ringom sa nesmú nachádzať psy a nemali by sa vyskytovať ani žiadne potraviny.

 

Rozhodcovia

 Všeobecne

-          Rozhodnutia rozhodcov sú definitívne a nie sú napadnuteľné.

-          Účastníci akceptujú,že rozhodnutia rozhodcov bývajú napriek veľkej snahe vždy aspoň minimálne subjektívne.

-          Rozhodcovia dodržiavajú v každej situácií rozhodcovský kódex.

-          Rozvíjajú dalej svoje pôsobenie v Dog dancingu.

-          Organizátor hradí rozhodcom poplatky v rámci dňa, počas ktorého prebieha súťaž. Cesta sa prepláca: 1 kilmoeter = 30 centov.

-          Rozhodcovia nedostávajú žiaden plat.

-          Zoznam oficiálnych rozhodcov sa nachádza na stránke dogdance.info.

 

Čakatelia na rozhodcov

-          Čakateľ sa musí zúčasniť aspoň jedného seminára pre rozhodcov.

-          Potom musí odposudzovať minimálne 80 tancov pod dohľadom oficiálnych rozhodcov. ( minimálne 50 tancov v oficiálnej triede a 30 vo Fun triedach)

-          Tieňový rozhodca, ktorý posudzuje svojich prvých 80 tancov, musí absolvovať minimálne dve súťaže.

-          Pre udržanie rozhodcovskej licencie sa musí rozhodca minimálne každé 2 roky zúčastňovať seminárov pre rozhodcov.

-          Očakáva sa,že rozhodcovia sa budú zúčastňovať čo najčastejšie schôdz pre rozhodcov.

-          Účasť na Dogdance –Convention je vysoko očakávaná,

 

Počet rozhodcov

- V oficiálnych triedach sú nevyhnutní traja rozhodcovia. Ak je v súťaži prihlásených 30 a menej tancov, môžu odposudzovať aj dvaja rozhodcovia.

- Zahraniční rozhodcovia môžu byť pozvaní pokiaľ majú dostatok skúseností. Zároveň je potrebné oficiálne pozvanie od organizátorov.

- Na súťaži musí byť vždy minimálne jeden oficiálny rozhodca.

- oficiálny rozhodca je len ten, ktorý sa nachádza v zozname rozhodcov na stránke dogdance.info.

- V prípade súťaží o titul (majstrovstvá krajiny, kontinentu) sú potrební štyria rozhodcovia kvôli kvalifikácii do finále.

 

Organizácia

-          Po maximálne 20 štartoch musí byť vyhlásená pauza pre rozhodcov,pokiaľ nie je možné prestriedanie.

-          Pri viacerých štartoch na jednom mieste musia dať rozhodcovia  súhlasné znamenie.

-          Pri viac než 42 štartoch za deň je potrebný jeden rozhodca navyše,z dôvodu prestriedania sa.

-          Pri triede Seniori a handicap musia súťažiaci vyplniť dotazník,ktorý informuje rozhodcov o veku/postihnutí psa, z dôvôdu primeraného ohodnotenia zostavy.

 

Organizácia súťaže

-          Organizátor môže,ale nemusí otvoriť všetky triedy. To platí pre oficiálne aj pre fun triedy.

-          Organizátor môže otvoriť nové Funtriedy, zoznam oficiálnych tried však ostáva stále rovnaký.

 Úlohy a povinnosti

-          K uľahčeniu organizácie súťaže je k dispozícií organizačný zošit so všetkými potrebnými informáciami.

-          Organizátor môže povoliť štart hárajúcim fenám.

 

Pred súťažou

-          V propozíciách by mali byť uvedené :

-          všetky otvorené triedy.

-          povrch a veľkosť súťažného ringu

-          V prípade,že je otvorená trieda Lucky dip e organizátor povinný uviesť,či budú mať súťažiaci k dispozícií prehrávač hudby,alebo si majú doniesť vlastný.

 

Priebeh

-          Fun triedy by sa mali konať až po oficiálnych triedach,z dôvôdu možného výskytu potrav v súťažnom ringu. Ak to nie je možné,povrch musí byť dôkladne vyčistený.

-          Pred otvorením súťaže by sa mal konať briefing, v ktorom organizátor/rozhodca oznámi všetky potrebné informácie.

 

Účastníci

-          Pri viac ako 20 súťažiacich v jednej triede sa ich počet delí na dve skupiny,ktoré sa hodnotia samostatne.

-          Rozdelenie sa určuje rozlosovaním alebo dátumom prihlásenia.

 

Pomocníci v ringu

-          Zodpovedajú za bezproblémový priebeh v ringu.

-          Zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel v ringu a pred ním.

-          Posielajú na štart súťažiacich.

-          Kontrolujú či sa pes počas súťaže vyskytuje v ringu,ak nie dáva znamenie rozhodcom.

 

Hudba

-          Dj kontroluje dĺžku skladieb a informuje rozhodcov,ak nezodpovedajú pravidlám.

-          Pokiaľ je to možné testuje Dj CDčká ešte pred začatím súťaže.

 

Výsledkové a hodnotiace listiny

-          Písomné hodnotenia vo Fun triedach sa súťažiacim odovzdávajú po skončení súťaže.

-          Hodnotiace listiny z oficiálnych tried si ponecháva organizátor

-          Výsledkové listiny s bodovým hodnotením pre oficiálne triedy sa po skončení súťaže vyvesia alebo ináč sprístupnia súťažiacim.

-          Môžy byť zverejnené aj na stránkach dogdance.info.

 

Výkonnostné zošity

-          Každý súťažiaci v oficiálnych triedach musí udať v prihláške číslo svojho výkonnostného zošita.

-          Organizátor preverí, či je tím oprávnený štartovať v danej triede.

-          Po súťaži zapíše organizátor výsledky do výkonnostných zošitov a dá ich potvrdiť a podpísať rozhodcom.