Pravidlá v Európe 2015

30.01.2014 19:45

Oficiálny súťažný poriadok (DDI - Dogdance International)

 • Každý pes s preukazom pôvodu alebo bez neho sa môže zúčastniť súťaže dogdancingu
 • Neskladajú sa žiadne skúšky a žiadna skúška nie je potrebná na účasť v súťaži
 
 • Na organizáciu súťaže ani účasti na nej nie je potrebné členstvo v žiadnej organizácii
 • Cieľom dogdancingu je čo najpozitívnejšie prezentovať schopnosti a talent tímu, predovšetkým psa.
 • Akýkoľvek pes a psovod môžu spolu tvoriť dogdancingový tím a prezentovať svoje choreografie, bez ohľadu na vek psovoda
 
 • Zostava by mala byť budovaná na schopnostiach psa a vyzdvihovať jeho kvality, prístup psovoda k psovi a zaobchádzanie s ním musí byť férové a priateľské.
 • V každej výkonnostnej triede sa musí dávať pozor na to, aby prvky neohrozovali zdravie a psychickú pohodu psa.
 • V celom areáli, v ktorom sa koná súťaž, je zakázané používať nasledovné výcvikové pomôcky: ostnaté, sťahovacie, elektrické obojky, rovnako je zakázané neférové správanie voči psovi. Oboje vedie k vykázaniu z miesta konania.
 • Pes môže prísť do súťažného ringu na vodidle, pred začatím vystúpenia však musí psovod vodidlo odložiť.
 • Nenápadné ozdobné obojky sú počas vystúpenia povolené. Postroje, ohlávky , či iné dekorácie a tréningové pomôcky sa v súťažnom ringu nesmú používať.
 • Psovod by sa mal obliecť primerane. Správne zvolený kostým môže pomôcť zvýrazniť myšlienku zostavy.
 • Rekvizity nesmú ohrozovať bezpečnosť psa ani psovoda.
 • Štartujúci si musí všetky rekvizity priniesť do súťažného ringu naraz, pes môže zatiaľ čakať mimo súťažného ringu.
 • Použitie rekvizít by malo podporiť stvárnenie a intepretáciu zostavy.

Divízie:

Freestyle

Akékoľvek cviky, triky a pozície pospájané do choreografie. 

Heelwork

Pozostáva hlavne z 18 pozícií pri nohác psovoda (na európskom šampionáte sa uznáva len 10 pozícií). Choreografia musí byť tvorená aspoň zo 75% pohybovania sa v pozíciách heelworku, 25% môžu tvoriť freestylové cviky (sem patrí aj krívanie, plazenie, chôdza na zadných!).    

Fun triedy:

 • Mladé psy môžu štartovať vo Fun triedach od 6 mesiacov.
 • Do veku 15 mesiacov sú však zakázané skoky, prvky predvádzané na zadných labkách,  plazenie, cúvanie a prvky ohrozujúce mladého psa vo vývine.
 • Vo všetkých Fun triedach je povolené používať motivačné a tréningové pomôcky. (odmeny, hračky, kliker, target a.i.)
 • Každý tím môže štartovať vo Fun triedach akokoľvek dlho, to platí aj pre tímy, ktoré už štartovali v oficiálnych triedach.
 • Pre psy mladšie než 15 mesiacov je povolený len jeden štart denne.
 • Pre všetky ostatné psy sú povolené maximálne dva štarty denne.
 • Vo Fun sa nepoužíva bodové hodnotenie. Rozhodcovia hodnotia zostavu slovne a písomne, ktoré má pôsobiť ako konštruktívna kritika.
 • Fun Beginner - Fun trieda s bodovým hodnotením a zostavením rebríčka víťazov. Psovod vytvára choreografiu ako do klasse 1, aj je tak hodnotený rozhodcami, ale môže použiť motiváciu. Fun Beginner sa môžu zúčastniť psy od 12 mesiacov, ktoré ešte nikdy neboli na žiadnej súťaži dogdancingu. Tím sa môže zúčastniť triedy Fun Beginner dvakrát (resp. 3, ak sa neumiestnil - nezískal postupový bod 85% a viac z najlepšie hodnotenéh. Potom musí prestúpiť do oficálnej triedy alebo do Fun Open. Fun Beginner v tomto znení sa otvára len na Slovensku a v Maďarsku, vo zvyšných štátoch DDI sa štartuje len so slovným vyhodnotením a bez rebríčka.

   

Typy Fun tried:

 • Beginner/Začiatočníci: trieda otvorená len pre tímy,ktoré štartujú na súťaži prvý/druhý krát.
 • Open/Otvorená trieda: trieda pre všetkých súťažiacich bez obmedzení.
 • Senioren/Seniori: trieda otvorená pre psy nad 8 rokov a psovodov nad 60 rokov
 • Handicap: trieda pre psy a psovodov s telesným hendikepom
 • Trio: 1 psovod a 2 psy
 • Quartett: 2 psovodi a 2 psy
 • Gruppen/Skupiny: viac než  2 psovodi a 2 psy
 • Lucky Dip:  Hudbu, prípadne rekvizitu si tím vylosuje pri rozdávaní štartovných čísel. Vo vymedzenom čase si tím môže vymyslieť zostavu,ktorú následne odtancuje/zaimprovizuje.

Organizátor má povolené otvoriť ešte viaceré Fun triedy. Ich obsah môže určiť sám, no musí byť zverejnený a jasne formulovaný v propozíciach.

 

  Oficiálne triedy:

 • Minimálny vek psa pre štart v oficiálnej triede je 15 mesiacov v deň súťaže.
 • Je potrebný licenčný zošit, tím bez licenčného zošitu nesmie štartovať! Pre divízie Heelwork aj Freestyle sú dva rôzne zošity. Poplatok za zošit je 15 eur.
 • V oficiálnych triedach sú zakázané akékoľvek pomôcky v súťažnom ringu.
 • Tréningové pomôcky však môžu byť použité po odtancovaní zostavy – musí to však byť mimo súťažného ringu, pes sa nesmie vrátiť do súťažného ringu s pomôckami.
 • Ak organizátor vyčlení prípravnú miestnosť, je v nej dovolené používať akékoľvek motívačné aj tréningové pomôcky.
 • Pokiaľ sa ukáže, že rekvizita slúži ako odmena-hračka pre psa v súťažnom ringu, tím bude diskvalifikovaný. Pes nesmie odniesť rekvizitu po skončení zostavy.
 • Maximum bodov, ktoré môže tím obdržať, je 200.
 • Umiestnenie sa určuje podľa dosiahnutého počtu bodov.
 • Prihlásenie do triedy pre Juniorov, Seniorov a Handicapovaných je dobrovoľné.
 • Pokiaľ je už pes prihlásený triedy Seniorov a Hadnicapovaných, nemôže štartovať v inej oficiálnej triede.

 

   Typy oficiálnych tried a časové limity:

Freestyle:

- Klasse 1 - choreografia 1:30-2:30 min

- Klasse 2 - choreografia : 2:15-3:15 min

- Klasse 3 - choreografia 3:00-4:00 min

- Klasse Junioren (mladiství do 16 rokov) min

- Klasse Senioren & Hadnicap (psy nad 8 rokov/ psy s telesným hendikepom)

- Trio (jeden handler, dva psy) 2:00-3:00 min

Quartett dvaja handleri, dva psy) 2:00-3:00 min


Seniors - 1:15 - 2:00 min, Juniors: 1:15 - 2:15 min

 

Heelwork:

HtM 1 choreografia 1:30-2:30 min

HtM 2 - choreografia : 2:15-3:15 min

HtM 3 - choreografia 3:00-4:00 min

Organizátor nemusí vypísať obe divízie.

 

Bodové hodnotenie:

 

Umelecký dojem (max. 100 bodov):

• Tímová práca (max. 25 bodov)

- Vyžarovanie psovoda

- Vyžarovanie a motivácia psa

- Tímová spolupráca

 

•Dynamika (max. 25 bodov)

 • Tanečné stvárnenie
 • Rytmické variácie/Tempo/Dôrazy
 • Hudobná interpretácia

 

•Koncept (max. 25 bodov)

 • Výber hudby
 • Idea
 • Prevedenie

 

•Choreografia (max. 25 bodov)

 • Štruktúra
 • Využitie priestoru   
 • Mnohostrannosť/kreativita

 

 

Technické hodnotenie (max. 100bodov)

 

• Chod zostavy (max. 25 bodov)

 • Chod
 • Prechody medzi prvkami
 • Variácie/spájanie prvkov

 

•Stvárenie zostavy (max. 25 bodov)

 • Presnosť
 • Povelová technika
 • Stálosť

 

•Obsah (max. 25 bodov)

 • Počet prvkov a ich kombinácií
 • Rovnováha medzi trikmi a pohybom
 • Variácie

 

 

• Stupeň obtiažnosti (max. 25 bodov)

 • Prvky
 • Variácie
 • Vzájomné pôsobenie / povelová technika

 

 

Strhávanie bodov

 

•Štekanie

 • Maximálne  20 bodov môže byť strhnutých za neustále štekanie.

• Manipulovanie so psom - dotyky, usmernovanie psy fyzicky

 • Maximálne  60 bodov môže byť strhnutých za manipuláciu so psom – 4 body za jeden pokus o psychickú či fyzickú manipuláciu.

 

• Nedodržiavanie bezpečnosti psa

 • strhnutých môže byť max. 60 bodov
 • bezpečnosť psa nemôže byť v žiadnom prípade ohrozená.
 • Neustále používanie preskokov,cúvania,chôdze na zadných labkách a cúvanie je zakázané. / Strhávajú sa za ne body.

 

• Nevhodný kostým / rekvizita

 • strhnutých môže byť max. 30 bodov
 • Použitie rekvizity len za cieľom pomôcť/prinútiť psa predviesť prvok sa trestá strhávaním bodov
 • Vzťah medzi rekvizitou/kostýmom a choreografiou by mal byť rozpoznateľný
 • Všetky rekvizity nachádzajúce sa v súťažnom ringu musia byť v zostave plnohodnotne použité.
 • Malo by sa dať rozpoznať, že psovod má kontrolu nad tým kedy sa má pes zaoberať rekvizitou a kedy nie.

 

• Prekročenie času

- Za každú sekundu nad časový limit sa sťahuje jeden bod.

 

Diskvalifikácia

 

Diskvalifikácia musí byť schválená všetkými rozhodcami. Nemožno sa voči nej odvolať.

Záleží na rozhodcoch či povolia dokončiť zostavu v rámci tréningu alebo vykážu tím zo súťažného ringu ihneď. Ani v rámci dokončovania zostavy po diskvalifikácií sa nesmie  brať/používať v ringu  jedlo ako odmena.

 

Možné príčiny diskvalifikácie

 

• Opustenie súťažného ringu

 • Všetky štyri labky psa musia byť počas zostavy v súťažnom ringu, ak pes čo i len jednou labkou opustí súťažný ring,vedie to k diskvalifikácii.
 • Pokiaľ nie je súťažný ring uzavretý po všetkých stranách, bude dodržiavanie vyššie uvedeného pravidla kontrolované napr. podľa línie vchodu/východu do ringu. Línia sa ráta ešte ako súčasť ringu.
 • V nejasných prípadoch sa rozhoduje v prospech tímu.
 • Na kontrolu línie slúži pomocník v súťažnom ringu

 

• Použitie tréningových pomôcok v oficiálnych triedach

- Medzi tieto pomôcky patria: jedlo, hračky, kliker, target/terčík a.i.

 

• Prílišné množstvo rekvizít

- Povolené je len také množstvo rekvizít,ktoré štartujúci na jeden krát a sám vnesie do súťažného ringu.

•Vyvenčenie psa v súťažnom ringu

•Neférové chovanie voči psovi

 • Nepotrebný nátlak,trestanie a pod. nie sú tolerované.
 • Prehnané manipulovanie. (slovné,fyzické,psychické)
 • Prehnaná fyzická záťaž alebo ohrozenie zdravia psa.

• Pomoc „z vonku“/ Doublehandling

 • Počas súťaženia môže byť v ringu len súťažný tím.
 • Akákoľvek pomoc mimo ringu vedie k diskvalifikácii.
 • Pokiaľ je tím vyrušený vnkajším podnetom,záleží na rozhodcoch, či povolia ešte jeden štart.

Dĺžka hudby

Fun triedy

 

    * Beginner/Začiatočníci: maximálne 2:00 min.

    * Open/Otvorená: maximálne 3:30 min.

    * Senioren/seniori: maximálne 2:00 min.

    * Handicap: maximálne 2:00 min.

    * Trio: 1:30 - 3:00 min.

    * Quartett: 1:30 - 3:00 min.

    * Gruppen/Skupiny: 1:30 - 4:00 min.

    * Lucky Dip: maximálne 3.30 ( štartujúci si môže určiť sám kedy sa hudba stíši a on ukončí zostavu)

 

Oficiálne triedy

 

    * Klasse 1: 1:30 - 2:30 min.

    * Klasse 2: 2:15 - 2:30 min.

    * Klasse 3: 3:00 - 4:00 min.

    * Klasse Junioren/Juniori: 1:30 - 2:30 min.

    * Klasse Senioren und Handicap 1.30 - 2:15 min.

 

 

Prekočenie času v oficiálnych triedach:

 • Neexistuje žiadna tolerácia pri nedodržiavaní daných dĺžok hudby.
 • Rozhoduje čas, ktorý ukazuje prehrávač.
 • Pri nedodržaní časového limitu sa sťahujú body. (1 sekunda= 1 bod)
 • Pomocník zodpovedný za hudbu informuje rozhodcov o nedodržaní stanovených časov.

 

 

Podmienky pre vstup/prechod v oficiálnych triedach

 

Vstup

 • Každý nováčik začína v najnižšej triede Klasse 1 .
 • Výnimku tvoria zahraniční účastníci, ktorí dovtedy súťažili podľa iného súťažného poriadku. Takíto súťažiaci sa môžu zaradiť do tried podľa vlastného uváženia. Výsledok sa následne zapíše do výkonnostnej knižky a odvtedy podlieha tím oficiálnym pravidlám.
 • Prihlásenie do tried Seniori, handicap a Juniori je dobrovoľné.
 • Pokiaľ raz pes štartuje v triede Seniori a handicap, je to nastálo a už nemôže viac štartovať v iných oficiálnych triedach.

Postup/prestup

 • Každý tím zbiera body potrebné na prestup.
 • Ak dosiahne prvé dva body potrebné na prestup, môže prejsť do vyššej triedy/klasse
 • Prestup po dosiahnutí dvoch postupových bodov je dobrovoľný, avšak psovod môže získať maximálne 7 prestupových bodov. 
 • Prestupný bod získa každý tím,ktorý dosiahne minimálne 85% z najvyššieho dosiahnutého počtu bodov v triede/klasse v ktorej štartoval.
 • 100% patria tímu,ktorý v danej triede/klasse vyhral.

Príklad

 1. miesto získalo 160 bodov = 100%

136 bodov = 85%

Bod potrebný na prestup získa každý tím, ktorý dosiahol minimálne 136 bodov.

 

Výkonnostný zošit

 • Z dôvodu kontroly prestupu v rámci ifciálnych tried musí mať každý tíím výkonnostný zošit.
 • Pre štart vo Fun triedach nie je potrebný žiaden výkonnostný zošit.
 • Výkonnostný zošit sa vzťahuje na celý tím. (pes+psovod)
 • Výkonnostný zošit musí byť dodaný pred prvým štartom v oficiálnej triede.
 • Výkonnostné zošity sa nevydávajú na súťažiach.
 • Bez výkonnostného zošita nie je štart v oficiálnych triedach povolený.
 • Do výkonnostného zošita sa zapisujú len tie súťaže,na ktorých sa dodržuje oficiálny súťažný poriadok.
 • Ak štartujú dvaja ľudia s tým istým psom, je potrebné mať dve výkonnostné knižky,tým pádom môže pes štartovať v rozdielnych triedach.
 • Organizátor je zodpovedný za zapísanie výsledkov a prestupných bodov do výkonnostných zošitov.
 • Následne je potrebné výsledky vo výkonnostných zošitoch podpísať rozhodcom.
 • Výkonnostný zošit sa dá objednať cez stránky dogdance.info.

 

Súťažný ring

 

Povrch a ohraničenie

 • Povrch by mal byť vhodný pre psy a nekĺzavý.
 • Súťažný ring by mal byť viditeľne ohraničený a mal by byť priehľadný.
 • Ak je to možné, mal by byť celkom uzavretý.
 • Ak je to možné, mala by byť zvýraznená línia vstupu/výstupu zo súťažného ringu.Vďaka tejto línii bude možné určiť kedy pes opustil súťažný ring.

 

Veľkosť ringu

 • Pre oficiálne triedy je stanovená tanečná plocha minmálne 8 x 10 metrov. Ideálna veľkosť je 12 x 15 metrov, no môže byť aj väčšia.
 • Pre Fun triedy nie je určená veľkosť ringu.
 • Veľkosť súťažného ringu sa udáva v propozíciách.

 

 

Dodatky

 • Rozhodcovia sedia vždy na dlhšej strane súťažného ringu.
 • Ak je to možné mal by byť medzi ringom a publikom aspoň minimálny odstup.
 • V prvom rade pred súťažným ringom sa nesmú nachádzať psy a nemali by sa vyskytovať ani žiadne potraviny.

 

Rozhodcovia

 

Všeobecne

 • Rozhodnutia rozhodcov sú definitívne a nie sú napadnuteľné.
 • Účastníci akceptujú,že rozhodnutia rozhodcov bývajú napriek veľkej snahe vždy aspoň minimálne subjektívne.
 • Rozhodcovia dodržiavajú v každej situácií rozhodcovský kódex.
 • Rozvíjajú dalej svoje pôsobenie v Dog dancingu.
 • Organizátor hradí rozhodcom poplatky v rámci dňa, počas ktorého prebieha súťaž. Cesta sa prepláca: 1 kilmoeter = 30 centov.
 • Rozhodcovia nedostávajú žiaden plat.
 • Zoznam oficiálnych rozhodcov sa nachádza na stránke dogdance.info.

 

Čakatelia na rozhodcov

 • Čakateľ sa musí zúčasniť aspoň jedného seminára pre rozhodcov.
 • Potom musí odposudzovať minimálne 80 tancov na minimálne 2 súťažiach pod dohľadom oficiálnych rozhodcov. ( minimálne 50 tancov v oficiálnej triede a 30 vo Fun triedach)
 • Pre udržanie rozhodcovskej licencie sa musí rozhodca minimálne každé 2 roky zúčastňovať seminárov pr rozhodcov.
 • Očakáva sa,že rozhodcovia sa budú zúčastňovať čo najčastejšie schôdz pre rozhodcov.
 • Účasť na Dogdance –Convention je vysoko očakávaná,

 

Počet rozhodcov

- V oficiálnych triedach sú nevyhnutní traja rozhodcovia.

- Zahraniční rozhodcovia môžu byť pozvaní pokiaľ majú dostatok skúseností. Zároveň je potrebné oficiálne pozvanie od organizátorov.

- Na súťaži musí byť vždy minimálne jeden oficiálny rozhodca.

-  30 a menej trancov v rámci celej súťaže môžu odposudzovať aj dvaja rozhodcovia.

 

Organizácia

 • Po maximálne 20 štartoch musí byť vyhlásená pauza pre rozhodcov,pokiaľ nie je možné prestriedanie.
 • Pri viacerých štartoch na jednom mieste musia dať rozhodcovia  súhlasné znamenie.
 • Pri viac než 42 štartoch za deň je potrebný jeden rozhodca navyše,z dôvodu prestriedania sa.
 • Pri triede Seniori a handicap musia súťažiaci vyplniť dotazník,ktorý informuje rozhodcov o veku/postihnutí psa, z dôvôdu primeraného ohodnotenia zostavy.

 

 

Organizácia súťaže

 • Organizátor môže,ale nemusí otvoriť všetky triedy. To platí pre oficiálne aj pre fun triedy.
 • Organizátor môže otvoriť nové Funtriedy, zoznam oficiálnych tried však ostáva stále rovnaký.

 

Úlohy a povinnosti

 • K uľahčeniu organizácie súťaže je k dispozícií organizačný zošit so všetkými potrebnými informáciami.
 • Organizátor môže povoliť štart hárajúcim fenám.

 

Pred súťažou

 • V propozíciách by mali byť uvedené :
 • všetky otvorené triedy.
 • povrch a veľkosť súťažného ringu
 • V prípade,že je otvorená trieda Lucky dip e organizátor povinný uviesť,či budú mať súťažiaci k dispozícií prehrávač hudby,alebo si majú doniesť vlastný.

 

Priebeh

 • Fun triedy by sa mali konať až po oficiálnych triedach,z dôvôdu možného výskytu potrav v súťažnom ringu. Ak to nie je možné,povrch musí byť dôkladne vyčistený.
 • Pred otvorením súťaže by sa mal konať briefing, v ktorom organizátor/rozhodca oznámi všetky potrebné informácie.

 

Účastníci

 • Pri viac ako 20 súťažiacich v jednej triede sa ich počet delí na dve skupiny,ktoré sa hodnotia samostatne.
 • Rozdelenie sa určuje rozlosovaním alebo dátumom prihlásenia.

 

Pomocníci v ringu

 • Zodpovedajú za bezproblémový priebeh v ringu.
 • Zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel v ringu a pred ním.
 • Posielajú na štart súťažiacich.
 • Kontrolujú či sa pes počas súťaže vyskytuje v ringu,ak nie dáva znamenie rozhodcom.

 

Hudba

 • Dj kontroluje dĺžku skladieb a informuje rozhodcov,ak nezodpovedajú pravidlám.
 • Pokiaľ je to možné testuje Dj CDčká ešte pred začatím súťaže.

 

Výsledkové a hodnotiace listiny

 • Písomné hodnotenia vo Fun triedach sa súťažiacim odovzdávajú po skončení súťaže.
 • Hodnotiace listiny z oficiálnych tried si ponecháva organizátor
 • Výsledkové listiny s bodovým hodnotením pre oficiálne triedy sa po skončení súťaže vyvesia alebo ináč sprístupnia súťažiacim.
 • Môžy byť zverejnené aj na stránkach dogdance.info.

 

Výkonnostné zošity

 • Každý súťažiaci v oficiálnych triedach musí udať v prihláške číslo svojho výkonnostného zošita.
 • Organizátor preverí, či je tím oprávnený štartovať v danej triede.
 • Po súťaži zapíše organizátor výsledky do výkonnostných zošitov a dá ich potvrdiť a podpísať rozhodcom.